Introduction to computer and it part 1 ,2 (ep.1)

สไลด์ชุดนี้จะใช้บรรยายในวิชา Introduction to Computer and IT ที่จะไปช่วยสอนร่วมกับ อ.ประจำวิชา สอนพระนิสิตนานาชาติ จากบ้านใกล้เรือนเคียง อย่างเช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม ศรีลังกา พม่า ฯลฯ ในหลักสูตรพุทธศาสนาบัณฑิต ( นานาชาติ ) ของ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เท่าที่ได้ทราบมาคือ พระนิสิตประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ในห้องคอมของมหาวิทยาลัย หรือไม่ก็หยิบยืมเท่าที่พอหาได้ เป็นความลำบากอย่างแรงในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทีเดียว

ตามหลักสูตรแล้วจุดมุ่งหมายปลายทาง คือพระนิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเผยแผ่พระศาสนาได้ ดังนั้นในส่วนที่สอนจะเน้นไปด้านสื่อ เช่น รูป เสียง วีดีโอ สไลด์ และที่สุดจะนำมารวมกันเป็นเว็บไซต์ หรือย่างน้อยคือบล็อกเผยแผ่พระศาสนาของพระนิสิตแต่ละรูป

สไลด์ชุดนี้ Part 1 เป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Part 2 (ep.1) จะเป็นเรื่องการจัดการกับรูปภาพ และไฟล์เสียง ส่วนเรื่องอื่นๆ จะอยู่ในสไลด์ต่อๆ ไปอีกทีครับ