Posts

Showing posts from October, 2011

บทวิเคราะห์ : Twitter นายกรัฐมนตรีถูก Hack ( จากรายการแบไต๋ไฮเทค )

ตั้ง Password ยากๆ ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนายก